Kişisel verilerin korunması kanunu KVK Kanunu ile Kişisel verileri koruma aydınlatma metni Kozcuoğlu Evden Eve Nakliyat sitesi kullanıcılarının kişisel verilerini korur. Bu doğrultuda önlemler alır ve konuyu aydınlatma maksatlı aşağıdaki metni yayınlar.

Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması kanunu Efe Expres Nakliya KVKK metni

Efe Expres (“Efe Expres ”) olarak https://www.elazigevdeneve.com/ web sayfamızı ziyaret eden, sitemiz üzerinden irtibat kuran, nakliyat firmamızdan teklif almak için talep oluşturan herkesin kişisel verilerine saygı göstermekteyiz. Bu sorumluluk bilinci ile, Efe Expres Nakliya olarak ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişiler dahil, Efe Expres Nakliya ile ilişkili bütün gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ ya uyacak şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için gerekli olan tedbirleri almaktayız.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri
  Bu Gizlilik Bildiriminde, “kişisel verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.

Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, adınız, soyadınız, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi ve Efe Expres Nakliya ile gerçekleştirdiğiniz önceki işlemleri içerir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Efe Expres Nakliya’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Efe Expres Nakliya hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca
i) Sözleşmenin kurulması ve ifası,
ii) Efe Expres Nakliya’ın tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve
iv) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Efe Expres Nakliya’ın meşru menfaati
v) Kanundan kaynaklanması amaçları sınırlarında işlenecektir;
Efe Expres Nakliya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

İzin vermeniz halinde Efe Expres Nakliya tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

Efe Expres Nakliya ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

Efe Expres Nakliya tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Efe Expres Nakliya’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

Efe Expres Nakliya’ın müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,

Efe Expres Nakliya’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler daha somut olarak şu şekilde sıralanabilecektir:

Efe Expres Nakliya’a üye olduğunuzda talep ettiğiniz hizmeti sunabilmemiz için kişisel verilerinizi ad, soyadı ve cep telefonu numaranızı iletişime geçmek istediğiniz nakliyat firmaları ile paylaşırız. Taşınmak için anlaştığınız nakliyat firmasına gönderdiğiniz mesaj içeriğini ve adres paylaş özelliği ile eşyanın taşınacağı adresleri iletişime geçtiğiniz firma ile paylaşırız.

Özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz,

Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi anonim olarak kullanabiliriz,

Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi,
Efe Expres Nakliya’a sunulan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için teklif veren nakliyat firması ile Efe Expres Nakliya için destek hizmetleri sağlayan Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten, verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler, ve kanunen yetkili kamu kurumları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Efe Expres Nakliya adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda Efe Expres Nakliya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Efe Expres Nakliya’ın sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Efe Expres Nakliya’a iletmeniz durumunda Efe Expres Nakliya talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı
  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@kozcuogluevdenevenakliyat.com e-posta adresinden, aşağıdaki adresten veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler ile bize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Efe Expres
Adres: elazığ

Efe Expres Nakliya olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.